Nádor u. 19. Budapest 1051 / +36 30 529 0766 / info@nn-apartman.com

Adatvédelemmel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések

1. Mely jogszabályok rendelkeznek az adatvédelemről?

Az adatvédelemről elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezik. Ez a két jogszabály az, amely az adatvédelem alapvető, kötelezően alkalmazandó szabályait rögzíti.
Emellett természetesen más jogszabályok is tartalmaznak adatvédelmi rendelkezéseket, mint pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) vagy a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (Posta tv.)
A Tájékoztató IV. pontjában a szálláshelyünkön és weboldalunkon folytatott minden egyes adatkezelés jogalapjánál külön – külön fel is tüntetjük ezeket a jogszabályokat, sőt a konkrét jogszabályhelye(ke)t is.

2. Ki számít érintettnek?

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Ilyen pl. a weboldalon regisztráló, az ott foglaló vagy a weboldal hírlevelére feliratkozó természetes személy. A jogi személyek, azaz a különböző cégjogi formát (Bt. Kft. Zrt.) választó gazdasági társaságok adatai (név, elérhetőség stb.) ugyanis nem tartoznak a GDPR és az Info tv. hatálya alá.

3. Milyen adatom minősül személyes adatnak?

Lényegét tekintve minden olyan adat, amelyből közvetlen vagy közvetett módon, de azonosítható az adott természetes személy. Ennek megfelelően ilyen adat nemcsak az adott személy (érintett) személyi igazolványában és lakcímkártyájában lévő adat lehet, hanem ezen felül ugyanúgy ide tartozik az érintett képmása, hangja, e-mail címe, telefonszáma, számítógépes e-mail címe, autója rendszáma, egy kamerafelvétel stb. is.

4. Érintettként van valamilyen korlátja annak, ha szeretném kérni a korábban megadott adataim törlését?

Igen, azokat az adatokat, amelyek megőrzését jogszabály írja elő, azoknak a törlését nem lehet kérni. Ilyen pl. a weboldalon keresztül történő foglalás esetén a vásárlás során megadott adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig meg kell őrizni. De ugyanakkor pl. a hírlevél küldéséhez megadott adatok törlését természetesen lehet kérni és amennyiben a weboldalon, vagy a szállásportálokon keresztül a szálláshelyre nem történt foglalás, akkor az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén az érintett természetes személynek pl. a regisztráció, hírlevél küldés stb. érdekében korábban megadott összes személyes adatát törli.

5. Továbbítja-e valakinek és ha igen kinek a weboldal a megadott személyes adataimat?

Weboldalunk csak és kizárólag azoknak a partnercégeknek továbbít személyes adatot, akiknek vagy jogszabály előírása, vagy az érintett önkéntes hozzájárulása alapján erre lehetősége van. A Tájékoztató IV. pontjában minden egyes adatkezelésnél feltüntetjük, hogy kinek, milyen adatot és milyen célból továbbítunk. Az adatok továbbításánál csak és kizárólag azokat az adatokat adjuk át, amelyek az adott partnernek, pl. könyvelőnek a feladata ellátásához szükségesek.

6. Biztonságban tudhatom-e a weboldalon keresztül megadott személyes adataimat?

Igen, weboldalunk folyamatosan igyekszik a GDPR és az Info tv. előírásainak teljes körűen megfelelni. Ennek során egyrészt betartjuk a Tájékoztatóban rögzített alapelveket, másrészt kiemelt figyelmet fordítunk a weboldal informatikai szempontú védelmére is. Emellett munkatársaink adatvédelmi szempontú képzéséről sem feledkezünk meg.
A megadott adatokat sem ingyenesen sem visszterhesen nem adjuk tovább a Tájékoztatóban felsorolt partnereinken kívül semmilyen más harmadik jogi, vagy magánszemélynek.

7. Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Ezzel kapcsolatosan kérjük, hogy olvassa át a weboldalon elhelyezett Tájékoztató VIII. pontját, ahol részletesen taglaljuk az Önt, mint érintettet megillető jogokat.

8. Milyen formában kérhetem az adataim törlését?

Az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címünkön, e-mail címünkön, a weboldalon keresztül, azaz bármilyen formában azok közül az elérhetőségek közül, amelyeket a Tájékoztató X. pontjában feltüntetett elérhetőségeinknél talál.

9. Van-e bármilyen költsége, vagy feltétele annak, ha kérem az adataim módosítását, törlését?

Nincs. Mindennemű ilyen kérést díjmentesen és mindennemű feltételtől, előírástól mentesen teljesítünk.

10. Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak?

Ezzel kapcsolatosan szintén kérjük, hogy olvassa át a weboldalon elhelyezett Tájékoztató IX. pontját, ahol részletesen taglaljuk az Önt, mint érintettet megillető jogorvoslati lehetőségeket.

11. Van-e valamilyen díja, költsége annak, ha tájékoztatást kérek a kezelt adataimról?

Nincs. Ingyenesen adunk tájékoztatást arról, hogy szálláshelyünkön, weboldalunkon milyen jogalapon, milyen időtartamig stb. milyen személyes adatát kezeljük.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy valaki visszaélésszerűen újra és újra ismétlődő jelleggel kérje ugyanazon információk megadását, amelyet pl. egy hónappal korábban már bizonyíthatóan az érintett rendelkezésére bocsátottunk. Ilyen esetekben az Adatkezelőnek joga van ésszerű összegű díjat felszámítania, vagy a megtagadhatja a kérelem ismételt teljesítését.

12. Meddig tárolják az adataimat?

Ez minden egyes adatkezelési cél és jogalap esetén eltérő ideig. Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléseknél, ahol emellett kötelező jogszabályi előírás nincs, csak és kizárólag addig tároljuk a személyes adatot, amíg az érintett nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását. Pl. hírlevél, marketing célú üzenetek küldése. Ahol viszont kötelező jogszabályi előírás van, mit pl. vásárlás esetében a fentebb említett Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján addig tároljuk az adatot, amíg ezt az adott jogszabályi előírás kötelezővé teszi.

13. Az Adatkezelőnél kik jogosultak megismerni az adataimat?

Mindegyik munkatársunk csak azokat az adatokat ismerheti meg, amelyekhez a munkája végzéséhez szükség van.

14. Ha már korábban foglaltam a weboldalon keresztül a kiállított számlában szereplő adataimon felül megadott további adataim törlésére van lehetőség?

Természetesen ezeket kérésre bármikor töröljük, így pl. a hírlevél küldéshez, regisztrációhoz stb. megadott adatokat (e-mail cím, telefonszám, felhasználónév stb.).